N 年前 新力 出過內置潛望式變焦鏡頭嘅數碼相機。 不過都機身幾厚下(>10mm)

最近強蝈手機廠好似出咗部手機又係用內置潛望式變焦鏡頭。 唔知效果點樣!

除非鏡頭技術有新突破, 要接受有一段時間手機背脊會有好多窿窿

TOP