sun mobile 權限

以前新世界個app 都唔使咁多私人資料, 點解呢個要?
其實係咪真係需要呢d 爟限?


sun mobile 權限:
身分識別

    尋找裝置上的帳戶

位置

    概略位置 (以網路為基準)
    精確位置 (以 GPS 和網路為基準)

簡訊

    接收簡訊 (SMS)

相片/多媒體/檔案

    修改或刪除 USB 儲存裝置的內容
    測試能否存取受保護的儲存裝置

Wi-Fi 連線資訊

    查看 Wi-Fi 連線

其他

    接收網際網路資料
    查看網路連線
    讀取 Google 服務設定
    防止裝置進入休眠狀態
    控制震動
    完整網路存取權