Notebook LCD backlight 點 test 係高壓板定光管出事?

一組光管輸出,高壓板冇表面傷痕,唔肯定係未壞
高壓板功能同電壓係未都同其他一樣
拆其他notebook (唔同牌子型號) 高壓板試可唔可行?
仲有無其他方法,響搵高壓板黎試之前 confrim到你高壓板壞
THX