LED 射灯

見多咗店舖用LED射灯,有七粒LED,亦有三粒款,很光,想話將現有舊式射灯換為LED射灯,但有問題如下:
1) 現有舊式射灯driver是否不能用在LED射灯呢?
2) 會唔會好熱?因有部份內嵌位置冇乜散熱可言。那些地方現在用類似慳電胆但細很多的灯頭,唔熱,但又唔太光。
3) 現在的LED射灯光衰又如何呢?
4) ALS有售嗎? 大約乜野價呢? 有冇話邊隻牌子好D呢?
5) 同時,係灯槽的射灯有漏光現像,CF用錫紙包住,好似唔多安全,又怕漏電,又怕焗住太高温,有冇更好方法?