Sharp 40" lcd tv

剛搬屋,搬完部lcd tv,點知一插電, po 一聲, 就開唔到部機,我估可能溫差的關係燒左牛, 過左保 check 機要收880零件另計,想問下ching有冇得自己整? 多謝