U2大把片,見人地熱風鎗吹下,吹下就蚊甩粒野,搵支雞掃下掃下就平哂再洗洗佢
上鋼網落錫粒,放返粒野又吹下吹下就收工,好似好易

比你自己落手,兩野都係收得工,係收左工先岩

TOP