3M VHB 膠

係幾好力,但清理時,會否有漬?

我之前一直都有用4950,夠力夠硬而且清理時沒有漬,但最近用納米雙面膠,軟些但更便宜,一般家用的效果可以接受,所以都冇繼續用VHB了。

TOP