M3.5底箱螺絲

樓主係新裝修定一換一?
一換一的話用返舊螺絲就得

TOP

回復 5 #Vincent2006

去鴨記散買(幾蚊一包)螺絲就肯定貴
去五金舖同價應該買到成打

不過你用得少就冇所謂啦

TOP