Samsung note 10。1 2014 wifi有問題

部note 10。1 今晚update 完之

後所有network都search 唔到請問有冇人有一様問題

同師兄既情况一樣呀!

TOP

早排部note pro 12.2 都有同樣情況, wifi 突然失效, 後來帶去維修前, samsung 的師父叫先hard reset 一次, 再看原來wifi 的問題解決了.

TOP

今朝up左,不過冇問題發生

TOP

我沒問題,昨晩更新的

TOP