iwork8 唔識自動旋轉畫面..

請問有冇人識搞...
剛剛在tb 買的. 一齊正常...

右上角下拉選單,將"巳鎖定屏幕旋轉功能"點一下,轉為"自動旋轉"

TOP

好多新用友都遇此问題  唔问人  自已咪攪到一頭煙:faint:

TOP