iPad 1 爆左Mon

大家好
我阿爸用緊部iPad1煲劇,但日前爆左Mon,Touchscreen無反應

想問下香港整要幾錢?同邊度整好?

拎上華强北會唔會平好多?

價錢我唔知,不過IPAD1的話仲整不如買過部,維修分分鐘價錢仲貴過買

TOP

同意樓上...
拎黎睇劇既,國產執部ANDROID既咪仲多資源..
流暢度我諗你部IPAD1應該都唔順得去邊啦..
換過部啦~

TOP

華强北ok

TOP

本帖最後由 b-29 於 2017-2-26 21:32 編輯

去華強北换吧,顺便换埋舊电,个壳,咁新机一樣啦!

香港apple换,很贵,不值得。本地换,佢地D parts咪又係淘宝货。

TOP