Onda v80 plus HDMI out problem

新買用來xbox streaming 出mon勁窒,發覺如果淨係出mon而唔用部機display係冇事嘅,有冇師兄知點解,係ram唔夠定係cpu唔夠力推兩個display?

原來都係唔順的, 但唔出HDMⅠ就好順, 糸GPU時脈太慢嗎? 有冇師兄可以教下点set, thx a lot

TOP