TS451 streaming 問題

師兄們想請問一下 新買回來的TS 451

我用電視連去TS 451 到睇片會起曬格 明明已經係1080P的片都係起格

我想請問有特別的SETTING我沒有定嗎?