QNAP Qfile/NAS App, 如何選擇儲存位置?

因為QNAP減價,終於入咗第一部NAS

請問我有2個HDD, 無set RAID, 當一般external HDD 用

係QTS set咗 3個drive, 但發覺Qfile /其他NAS Apps ,只可揀第一個drive

本來想第二三個drive 存相和file

3個drive Path?

TOP

因為QNAP減價,終於入咗第一部NAS

請問我有2個HDD, 無set RAID, 當一般external HDD 用

係QTS set咗 3個d ...
howaihenry 發表於 2016-12-18 11:46新手唔好當真用, 先摸索NAS 系統運作.

NAS 係用"共用資料夾" 概念, 非一般電腦系統可以成個HDD share出去.

TOP