No use 是從來冇用過?or 買番來試一陣才冇用?
現在還在服役的,一定有其原因,否則被打入冷宮,所以可以唔賣住,先處理No use.
等賣晒D 機後,再重整手上的,再睇睇能否減多1 / 2 隻。

TOP