Synology 916+ 問題

本帖最後由 odiepooky 於 2020-6-29 10:10 編輯

我有4只4丅,但係點解得咁少

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
Uploaded_via_HKEPC_IR_Pro_iOS(BF273).jpg
Uploaded_via_HKEPC_IR_Pro_iOS(069D8).jpg
Uploaded_via_HKEPC_IR_Pro_iOS(8E823).jpg
Uploaded_via_HKEPC_IR_Pro_iOS(8D53C).jpg
Uploaded_via_HKEPC_IR_Pro_iOS(5A264).jpg

https://www.synology.com/zh-hk/s ... culator?hdds=4%20TB|4%20TB|4%20TB|4%20TB

可以睇睇...

TOP

係唔係用左SHR+?

TOP

係唔係用左SHR+?
口o口 發表於 2020-6-29 10:19   點可以check到? 我主要back up 相, SHR 定SHR + 好?
thx

TOP

最尾張圖顯示容錯2隻hdd
2 drive fault tolerance

3.64TB*(4-2)≈7.27TB

TOP

最尾張圖顯示容錯2隻hdd
2 drive fault tolerance

3.64TB*(4-2)≈7.27TB
hkkoala 發表於 2020-6-29 10:54    how to recover?? thx alots

TOP

重裝啦SHR2=raid10 得4TB x2 data

TOP

本帖最後由 hkkoala 於 2020-6-29 11:49 編輯

SHR 有加無減,唯一可取就係砍掉重練。

TOP

無辦法
砍掉重練
好痛苦

TOP

4TB 都唔會搞好耐

TOP