[DSM] 係一個NFS shared folder mount 另一個nfs(/CIFS) shared folder

如題,如果我係NAS 1 既NFS shared folder mount mount另一部DSM 既shared folder,
會出以下錯誤:
error.JPG
2021-1-6 19:15


係未唔可以nfs 再mount 一個nfs folder?