[Windows 10] Excel 2010下 alt+tab 無以前咁好用

本帖最後由 supergag 於 2015-8-3 10:36 編輯

做野成日都要用ALT+TAB去轉視窗,以前禁一下alt+tab就係轉去最後開果兩個視窗,而家禁一下佢都只係留返係本身果個視窗...