[Windows 10] 真心問 win7/8 up 左win10後, 一個月後win7/8 license 會失效?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

一個月後系統自動刪除windows.old,所以不能還原,唔好錯誤解讀

TOP

未夠一個月...已經冧左兩次機........

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

唔係條key呀

TOP

其實我自己有  5 個 win7/8 license.

我洗唔洗特登  換個吉SSD, install win7/8, up 做win10, 攞 C ...
gilberta 發表於 2015-8-17 20:33

大家用同一個KEY,win10無新CDKEY俾你攞加
你想保有win10 權利第日裝既話,備份win7/8,up 做win10和啟用,還原回win7/8備份

TOP

大家用同一個KEY,win10無新CDKEY俾你攞加
你想保有win10 權利第日裝既話,備份win7/8,up 做win10和啟用 ...
BMS 發表於 2015-8-17 21:23


保有win10 權利第日裝既話,備份win7/8,up 做win10和啟用,還原回win7/8備份
我估大部分人 都會這樣做  
不過一年 咁長時間  過幾個月先做 更加好  返正都係還原去 win 7/8

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

是但上到网?唔得,你在up to win10前,win7/win8一定要先啟用
而且win7啟用在SSD A情況,果條KEY應該不能在SSD B上啟用
假設你成功啟用win7再up to win10好了,應該只有SSD B能啟用win10 (傳聞win7/win8零售版KEY啟用120或180天後微軟側會reset,那時轉機就不用打電話)

不過GabeAul話得
If Win10 was activated with your old HDD then yes, you should be able to replace, reinstall, & reactivate.
但我理解為重裝win7/8後再update to win10

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP