[Windows 10] 無聊問,唔知幾多年後win7/8/8.1會冇得free upgrade去win 10呢?

如題,幾多年後先淘汰哂7/8/8.1班人

一開波已經話得一年時間俾人做免費 upgrade

TOP

我應一直用 win 7
因為工作須要 有幾套專業軟件 現板本 不會支援win 10
(升級要另付 5000美金)

TOP

Win XP 都未比人淘汰,幾時先輪到 win7

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我應一直用 win 7
因為工作須要 有幾套專業軟件 現板本 不會支援win 10
(升級要另付 5000美金) ...
zeab 發表於 2015-10-20 11:00


    5000美元?幾多套?

TOP