[Windows 10] 情人節姨媽要遲D來!

仲諗住今日姨媽來拜年, 唔知是否撞正情人節(美國時間)!  仲等我做好晒D backup!

臨門一刻發現姨媽更新有問題, 所以暫緩本月更新!
Microsoft delays Patch Tuesday updates due to a last minute issue