[Windows 10] WIN 10 速成打唔到個"????" 字 求解決辦法!

本帖最後由 chennap 於 2020-9-12 18:31 編輯

WIN 10 打  日+火 無"
120px-Diu1.svg.png
2020-9-12 18:30
"呢個字出現!
上網見有個WIN 10造字系統教學  去到"文字服務連結"果到卡關!
彈出個提示寫住"沒有使用中的textservice 可連結至Eudc"
個教學係注音! 應該係台灣用家分享! 知係咪關速成事所以卡關??
但我搵唔到有咩方法可以用WIN 10 既速成打個"????" 字出黎

等專家教路