[Windows 10] Window update 後 keyboard 幾粒制無反應?

各清請問
window更新後今日發覺keyboard有幾粒制無反應, 包括 p [ 0 - ; / 等,
唔知係咪update 問題? 之前正常。

應該死keyboard, 有無換過另一隻試?

TOP

各清請問
window更新後今日發覺keyboard有幾粒制無反應, 包括 p [ 0 - ; / 等,
唔知係咪update 問題? 之 ...
fatrider555 發表於 19/11/2020 18:44

會不會是揀錯了它國家的 keyboard? 未 update 前乜事都無? 試試重插 keyboard!

TOP

回覆 2# kwliu

Ching 無錯,壞keyboard. 謝謝

TOP

回覆 3# toylet
咁啱updated 完,就壞keyboard

TOP

回覆  kwliu

Ching 無錯,壞keyboard. 謝謝
fatrider555 發表於 2020-11-22 20:10


因為拆開keyboard入面有兩塊膠膜電路,你死啲位似其中一塊打棟串住果幾粒制。

TOP

咁啱updated 完,就壞keyboard
fatrider555 發表於 22/11/2020 20:10

講到 好似 魔法 咁...  喵!

TOP