seat 位一問

想問下大家用那款seat位,e+部060用緊原裝, 大大個好數字, 見到大埔X珹有款白色做緊<$80, 好輕但唔知p好唔好坐

通常你以為好型果d又硬又窄位係極度唔好坐
除非著車褲

TOP

你都係拿個羅友去試一試啦.

TOP

其實以rb黎講, 硬先好, 坐幾個鐘返而係會無咁痛同埋易發力. 睇下你用途係乜先知乜野saddle咁用.

TOP