K3 plus 摺合兩塊磁石打 "棘"

想問各位師兄 , K3 plus 摺合兩塊磁石黏住 , 可以固定兩邊車身設計本來好好

但兩塊磁石黏力很弱 , 行行下經常走位 , 有時更加會兩塊磁石邊緣打 "棘"

想問師兄有咩方法好好解決 ? 謝謝

額外加塊較強磁力片...可行不可行?

TOP多年來都有咁問題

TOP

其實係咪裝錯位?

TOP

我換咗"8"鐵好啲,再用魔術貼綁住

TOP

其實係咪裝錯位?
roytam1 發表於 2020-8-26 09:28    應該唔會 , 新買已經係咁 , 我部車只係新買左幾日

TOP多年來都有咁問題
rx78_nt-1 發表於 2020-8-25 17:53


大行竟然小磁石設計得咁差...  唔明佢點解有一邊磁石要彈弓設計 , 咁彈弓磁石果邊好容易搖晃

令兩邊磁石打棘...

TOP

我部磁得半面

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)

TOP多年來都有咁問題
rx78_nt-1 發表於 2020-8-25 17:53    想好推,一係買布,一係買tern

TOP