Skyeye車cam問題

剛剛買左個Skyeye z700想問個問題
我買個陣條友話可以不停循環錄影 如果張卡爆左位都會自動delete再錄
但我插左張卡錄完到張卡滿左之後就話「記憶體己滿」冇再幫我錄落去 每次都要手動delete
係設定到又只係得個「循環錄影」個個只係可以set段片錄幾多分鐘之後再重新錄另一段片
搵整都搵唔到點樣自動錄完再錄 有冇師兄教到我

唔set定錄幾耐斬一段片出唻
到張卡爆果陣
唔通將之前成幾個鐘嘅一條片
剷哂先再錄呀

TOP