Ubuntu 9.04 DVD突然用唔到

果dvd突然用唔到?佑知乜野事
請問我可以點check?
如果我想check下部機認唔認到果dvd,應該點做
如果認到,係唔係人手mount多一次就應該用到
請指教!!謝謝