無論經 VM 定實機,ATOM 定 CORE I 系個 FCITX 都問題多多

何以各大 DISTRO 都以FCITX 做預設輸人法成為多年不解之謎,剛出就話,已經咁多年都冇改善

暫時佢最好用,樓主有其他介紹?

TOP

GCIN 啦,如果用既 DISTRO 本身有 IBUS 既話亦可改 IBUS,只要補回所需輸入法就可輕鬆轉用合用輸入法,邊似 FCITX 咁麻煩,補回都"唔聽話"

TOP