ssp的dvd機---可play rmvb有沒人用緊--分享下..

ssp的dvd機---可play rmvb有沒人用緊--分享下..
我想買返部..
再加部 amp
再加5.1喇叭。
有咩好推介.
預;2000元.得唔得..
新手

好嘢吖!我都放棄O左部舊RMVB PLAYER,原因方便+唔
O牙地方.3XX有DVD+RMVB PLAYER 仲想點.

TOP