R1900T3沙聲

唔知係咪尋晚放左個電話係speaker 汁邊差電
差左一晚,今日起身開歌聽
係一d高音位出現有d沙沙聲
有冇人知係咩事

[ 本帖最後由 a720498 於 2009-6-10 12:55 編輯 ]

煲左喇叭味?

TOP

煲左過千小時 用左好耐
冇神神出事=.=
唔知會唔會高音單元出事
我想問聽力差左會聽到沙聲?
ps 成日聽歌訓

TOP

我有時係咁,可能係INTERFENERCE所以咁

TOP