MOCHA DAC Or Topping 40

唔知邊樣改善會大d?
1. 直接+ MOCHA DAC

2. take down m200 mk2 internal amp, 之後用topping 40

thanks

sorry, 窮人想平價有改善

尤其係女聲, 高音

[ 本帖最後由 孤寂使者 於 2009-8-26 23:46 編輯 ]

TOP