sound player lilith 係咪出唔到 ASIO?

用緊 m-audio 2496,行 coaxial 出 amp ~ 用 lilith 整極都出唔到ASIO︳有無邊位 ching 遇到有咁情況?