想問: BT 出SPEAKER

想買 CREATIVE T30, 但係電腦得粒 v2.0 BT, SPEAKER 寫BT 3.0, 咁其實會唔會差D ?  定係買返粒4.0 的就OK?
或者係同水位買返有線T40 算? 買T20 又平一半