acer v3-771 請問點行lan 做1000Mbps?

本帖最後由 113344 於 2015-3-24 00:43 編輯

用緊pccw200Mbps 上網, 但係部機都係行100Mbps....請問點搞????請問有冇人係到. 一星期了..... 我想知部機係行唔行到200Mbps同埋點SET?