Support問題

有d嘢要用support,打印完雖然好容易拆除但就喺完成品嘅表面留低好多痕跡,唔平滑。
請問大家通常用咩方法減少依個情況?靠事後自己磨返平?