excel formula 用 IF 一問

excel 有2 行數字

如 A1  大過 B1  。 顯示 " 好"
如 B1 大過 A1 , 顯示 "不好"
如果 A1 & B1 相同, 顯示 "相同"

請問可唔可以  1 條 公式 寫曬 ?

唔該

=IF(A1>B1,"好",IF(B1>A1,"不好",IF(A1=B1,"相同")))

TOP

回覆 2# simontang


   真係唔該曬。 ,原來禁容易寫。

TOP

=IF(A1>B1,"好",IF(B1>A1,"不好",IF(A1=B1,"相同")))
simontang 發表於 2016-7-26 21:08


第三個IF是多餘的,可以簡化為:=IF(A1>B1,"好",IF(B1>A1,"不好","相同"))

TOP