usb叉電器 d+/d-電壓問題

啱啱發現
用緊既叉電器有qc3同一般插頭
一般插頭 4條線既電壓分別係 5v +2.8v -2.8v 0v
一般正常應該係 5v 0v 0v 0v?

而qc3插頭就正常 快叉亦正常用到 (代表d+/d- 電壓正常?)

via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3.2.0)