Switch joycon 鎖唔實保養包唔包整?

請問個joycon鎖唔實係部機道要整保養包唔包?
行機

審你喺人為損耗,服唔服?

TOP

我試過拿上去... 係唔包

TOP

跟台灣任天堂不太一樣呢,那時剛出聽說有人也是
鬆拿去能換,貌似用來卡著的地方是很少一夥很易
越來越鬆甚至拿著飛營幕出去,是我的話一定拿上
去問問,要付費(不貴的話)也修

TOP

唔包, 佢地會話你係人為損耗
但明明部機冇掉過冇花既痕跡
之後佢就會話你可能倒轉插過D配件(但明明冇試過)

我心諗 咁咩都可以話係人為架啦, 到時開唔到機又話你掉過又話你插錯叉電都得架啦?
總之香港任記就點都會講到係你錯, 唔會換比你

TOP

講真, 可以比人倒轉插到個JOY CON 而整滑左個卡位根本就係設計失誤

你話$20幫我幫返好就話啫~ 佢地所謂既維修仲要扮晒好人咁$160換過隻比你~ 離晒譜~ 我照用算數

TOP