Switch 新機 螺絲 問題。

本帖最後由 hahalla 於 2019-3-27 01:02 編輯

家人係百老記買左架新機switch,回家後才見到有螺絲掉色。請問是否正常出現?

有冇相

TOP