PCCW 3G $35 plan?

大約800分鐘,冇視像,其他唔知

究竟包唔包$12行政費呢?


有冇人知

我用緊一個月$38, 已包隧道費, 4000分鐘NOW TV咁啦... 都係嗰啲野, 係正價月費$38

TOP

我用緊一個月$38, 已包隧道費, 4000分鐘NOW TV咁啦... 都係嗰啲野, 係正價月費$38 ...
pwcw 發表於 2010-2-22 00:29    e個plan  好似冇做la....

TOP

咁E+有乜平的3G plan?

TOP

咁E+有乜平的3G plan?
鴨仔 發表於 2010-2-22 23:33    你果個應該係最平,應該唔包nowtv?

TOP

你果個應該係最平,應該唔包nowtv?
dickykwanhk 發表於 2010-2-22 23:52    唔知..........

TOP