Nokia 5800 trade in 左 $1250

今日下午 沙田新城市廣場 蘇寧 雷射 Nokia 5800 trade 左 $1250

多謝報料, 如果唔trade in 買機, 出面收緊幾$?  

TOP

好價,但是否一定要trade番手機?

TOP

當然要 Trade in

TOP

好價,但是否一定要trade番手機?
必思 發表於 2010-9-25 17:19有可能可以 Trade 其他產品。

TOP

出面收應該無咁好價…

TOP