IDD打過澳洲手機

有冇人打開過澳洲?
IDD打過澳洲手提邊間最平??
用唔到skype, viber,  個邊wifi好差, 成日斷線同聽唔到對方講野