Ping time 反應時間邊間較好

先不論價錢,單用Ping time 來計邊張較好?月費或儲值卡都可以比下意見

Using chkt 一年13gb
反應時間真係慢

TOP

CSL 123 CARD 不錯

TOP

i am using CSL 12GB 15000 min, but sometimes LOAD AIR

TOP

回覆 4# hiatus


    即係嗰張 EASY CALL?

TOP