MNP去Sunmobile白痴問題

頭先去出部V10...
諗住個冧把12 月尾先port過去用

返到屋企先見到張單收今個月月費...
但合約又約由2015年12月尾開始數12個月

咁我咪而家到12月尾要白俾月費?...

頭先去出部V10...
諗住個冧把12 月尾先port過去用

返到屋企先見到張單收今個月月費...
但合約又約由2015年 ...
Rockman27 發表於 2015-11-6 22:17


你個約由幾時開始?點解頭先唔問?

TOP

你個約由幾時開始?點解頭先唔問?
charcsc2000 發表於 2015-11-6 22:19

我講明12月尾port個冧把過去
佢合約係寫12月尾開始囉

但係張單就打11月6日去12月5日月費$88+$18 tunnel...

TOP

我講明12月尾port個冧把過去
佢合約係寫12月尾開始囉

但係張單就打11月6日去12月5日月費$88+$18 tunnel.. ...
Rockman27 發表於 2015-11-6 22:21    正常係你開台(申請)先支付首月月費﹐實情係所有台都係先錢後服務的。

又基於你開台時﹐電腦唔知你實際幾時用服務﹐所以便印了申請日開始計的1個月。

但係﹐你又未開始用服務﹐所以條數會一直hold在你A/C入面﹐直到你啟用(帶number生效日)才開始計算。


以上........ 應該無錯。
有疑問明天早點去門市問清楚職員。

TOP

正常係你開台(申請)先支付首月月費﹐實情係所有台都係先錢後服務的。

又基於你開台時﹐電腦唔知你 ...
peter_chan 發表於 2015-11-6 22:57

準備好咗聽日去問了. 謝謝

TOP

我講明12月尾port個冧把過去
佢合約係寫12月尾開始囉

但係張單就打11月6日去12月5日月費$88+$18 tunnel.. ...
Rockman27 發表於 2015-11-6 22:21


其實上台係預繳比既~

TOP

其實上台係預繳比既~
charcsc2000 發表於 2015-11-6 23:46


我明白...但係contract寫12月
月費就收11月...

TOP

回覆 7# Rockman27


又基於你開台時﹐電腦唔知你實際幾時用服務﹐所以便印了申請日開始計的1個月。

但係﹐你又未開始用服務﹐所以條數會一直hold在你A/C入面﹐直到你啟用(帶number生效日)才開始計算。

TOP