3HK學HKBN咁早成年就摟客續約 (企業plan)

特選客戶延續合約優惠
服務月費:$328(4G LTE 月費計劃)
合約期內額外贈送優惠:$150 月費回贈(優惠期:24個月)

月費計劃詳情服務包括其後收費免費增值服務
基本通話2500 分鐘$0.7 / 分鐘來電轉駁組合, 來電顯示, 來電等候, 電話會議, 留言信箱, 防止擅用電話功能, 漫遊預設來電轉駁, 來電轉駁通話套餐, Wi-Fi 無線上網服務
心連心通話:0 分鐘$0.2 / 分鐘
視像通話:0 分鐘$1.5 / 分鐘
本地流動數據:Unlimited
最高下載速度:225 Mbps
多媒體圖像/視像內容 (M):0訊息$1 / 訊息
文字內容 (T):0訊息$0.7 / 訊息
公平使用數據用量上限:8GB
首 8GB 最高下載速度為 225Mbps, 其後流動數據傳輸速度(上載及下載)將會被限制至不低於128kbps


3G/4G LTE月費計劃之延續合約詳情 - 條款及細則:
 • 優惠只適用於特選現有客戶。
 • 客戶需於指定期限內回覆短訊以登記延續合約優惠,而3香港將根據賬戶之現有狀況決定是否接納續約。不論成功續約與否,客戶將收到短訊通知。若客戶於回覆短訊後7日內仍未收到續約確認通知,請聯絡3香港以查詢續約狀況。
 • 本地數據用量須符合公平使用政策。於發單周期內之任何時候,當於有關發單周期內之本地數據總用量達到適用於客戶之公平使用數據用量上限,3香港有權降低及限制數據傳輸速度(上載及下載)至不低於128 kbps。詳情請參閱www.three.com.hk 內之3香港服務使用政策及公平使用政策。
 • 如客戶之舊有/現有合約尚未到期﹝“舊合約”﹞,並接受及收到續約確認通知﹝“新合約”﹞,舊合約將於續約確認通知發出當日解除﹝“舊合約解除日”﹞,而新合約將於舊合約解除日開始生效。客戶於新合約期內須選用不低於舊合約月費計劃之金額。
 • 舊合約內相關之月費回贈、行政費回贈、贈送之通話和數據用量(如有)將於現行月費計劃最近之截數日取消。
 • 新合約內相關之月費回贈金額及/或行政費回贈(如有)將於合約期內以指定期數回贈到客戶之賬戶內。
 • 新合約內所贈送之免費額外數據及/或通話分鐘(如有)將於合約期內存入客戶之賬戶內。
 • 除非另有註明,所有使用量及收費只適用於本地服務。
 • 除非另有註明,所有月費計劃均須繳交每月$18行政費。
 • 賬單將以電郵及/或手機短訊發出。如選擇收取郵寄賬單,費用為每月$10。
 • 如客戶於新合約期內終止賬戶(不論是客戶主動提出、未能履行合約或拖欠款項以終止賬戶),客戶需繳付剩餘新合約期之月費總額作為算定賠償費用。
 • 於任何合約期內,賬戶不可辦理轉名手續。
 • 此流動電話賬戶為話音服務而設及該智能咭只可於手機使用,並不可用於其他裝置,如流動數據機。
 • 網絡實際速度將因應不同因素而有所偏差,包括互聯網之實際情況、伺服器運作速度、個別網絡規格、覆蓋範圍、手機及流動裝置、使用量及其他外在因素。
 • 3香港將於新合約之合約期屆滿後繼續提供服務,除非客戶根據3G及4G LTE服務使用條款第11.1(b)條向3香港發出通知終止合約。於合約期屆滿後,新合約內之免費或額外優惠(包括回贈、話音通話時間、視像通話時間、流動數據、贈品及/或其他特別優惠)將會停止。詳情請參閱 www.three.com.hk
 • 3客戶之間之手機互傳之網內文字短訊收費為每個$0.2;跨網短訊之收費為每個$0.6。客戶亦可選擇每月月費$8包10,000個網內文字短訊套餐,其後網內文字短訊將會收取每個$0.2。
 • (T) – 指文字內容,其包括資訊服務及文字為主的內容下載。
 • (M) – 指多媒體圖像/視像內容,其包括圖像多媒體訊息、視像多媒體訊息、圖像及視像內容下載及串流播放服務。
 • 如客戶選購之增值服務並承諾合約期,該等增值服務將於相關合約期到期日後繼續提供及收取月費。如欲取消該等增值服務,客戶須於承諾到期日之前(不少於一天)致電3客戶熱線1033或前往各3Shop辦理手續。
 • 如客戶欲為賬戶延續合約或終止賬戶,請於合約期完結前最少一個月致電3客戶熱線1033辦理手續。
 • 3香港之服務使用條款及私隱政策均適用於本優惠,詳情請參閱www.three.com.hk
 • 所有服務內容及收費均以3香港之最後公佈為準。如有更改,恕不另行通知。

同樣收到, 不過冇性趣
平時用唔到5GB, 一要用時就會超到凸晒過埋8GB
有得佢FUP算, 反正改快左唔會落地獄

TOP

delete

TOP