toradora裡的綠茶

X藤園
看到7仔也有售
我也幾愛喝,常買
但近日細看招紙時發現
竟然是product of prc:funk:
我一直以為是jp的啊
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

香港版先會有可能平過 $10
日本一般賣 150 yen,運黎香港賣無乜可能平得過 $10
你要 MIJ,有賣開其他 MIJ 飲品既都有,例如 1 田/cxtyxuper'

不過講真,味道無乜分別

TOP

我有迷你版既電話繩
字幕組快手d快手d

TOP