TVB 翡翠台 本星期日 啟播 快盜戰隊VS警察戰隊[粵/日]

本帖最後由 toylet 於 2019-2-14 22:04 編輯

Source: http://programme.tvb.com/jade


02.17(日)

09:30AM    快盜戰隊VS警察戰隊[粵/日]

異世界犯罪者集團鋼古拉,從魯邦的後人手中偷取了蘊藏著神奇力量的魯邦收藏品,並用於為非作歹。快盜戰隊受委託奪回那些收藏品。另一方面,國際特別警察想把鋼古拉與快盜戰隊也全部逮捕…


Trailer:
Lupinranger VS Patranger VS Kyuranger- V-Cinema Trailer (English Subs)
https://www.youtube.com/watch?v=cAR3fQC7TqA