down撈左套日本卡通片,但得日文,又無字幕,..

可以點算?

放 epc 等翻譯...

TOP

自己學日文

via HKEPC Reader for Android

TOP

快d 學識日文

字幕好多時詞不達意.

TOP

自己學日文

via HKEPC Reader for Android
m92fshing 發表於 2019-9-23 10:43   
快d 學識日文

字幕好多時詞不達意.
crackong 發表於 2019-9-23 10:45

為左套龍豬學日文

TOP

放 epc 等翻譯...
rkkc 發表於 2019-9-23 10:42    點放?

TOP

點放?
carl.20150508 發表於 2019-9-23 10:47

b 仔...

TOP

b 仔...
rkkc 發表於 2019-9-23 10:48    b 仔糖水?

TOP

Arctime Pro
Arctime 是一款免費的上字幕神器,
除了基本的上字幕功能外,
支援語音辨識自動上字幕、(需課金)
雙字幕製作、中英字幕翻譯,
免費輸出 MP4 影片檔或是導出 SRT 字幕檔,
支援 Windows、Mac、Linux,吧!

TOP

Arctime Pro
Arctime 是一款免費的上字幕神器,
除了基本的上字幕功能外,
還支援語音辨識自動上字幕、(需 ...
tse111 發表於 2019-9-23 11:00    、(需課金)<--how much?

TOP