[Sell]Colorful GT440 1GB GDDR5(2011-09-23 END)

本帖最後由 ss1 於 2011-9-18 15:13 編輯

OCQQ開箱文送,全新未用過,冇記錯係有保,所以不設私保。本身諗住做 PhysX 卡,點知 icy vsion 頂位,行唔到雙卡,所以就諗住放出去。

詳情可以睇番我篇開箱文:http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1675767















Start:$500
Each:$10
不設食價

因為番學關係,交收時間只限星期六同日,而地點係粉嶺火車站