PS3 Games 3 隻 FIFA 11, NBA 2K11, FIFA12 (End 28-7-2012)

1. PS3 Game FIFA 11 一隻
底價 $40 ; 每口叫價 $5 ; 即食價 $60
有盒, 無code, 極新, 100% work。

2. PS3 Game NBA 2K11 一隻
底價 $40 ; 每口叫價 $5 ; 即食價 $60
有盒, 無code, 極新, 100% work。

3. PS3 Game FIFA 12 一隻
底價 $80 ; 每口叫價 $5 ; 即食價 $120
有盒, 無code, 極新, 100% work。

(1) + (2) + (3): 齊吃 = $200
((1) or (2)) + 3: 齊吃 = $160
(1) + (2): 齊吃 = $100

不接受在最後1小時內第一次出價,即食除外
結束後先交換電話, 三天內於旺角 / 太子 /  旺角東 港鐵站交收。

Push!!!

TOP

再Push!!!

TOP

Push 下先!

TOP